STANOVY ČPS
Hlava I  - Základní ustanovení
Hlava II -  Předmět činnosti
Hlava III  - Členství v ČPS
Hlava IV -  Práva člena ČPS
Hlava V  - Povinnosti člena ČPS
Hlava VI  - Rada společnosti a volby
Hlava VII -  Psychoanalytický institut ČPS
Hlava VIII  - Valná hromada a shromáždění členů
Hlava IX -  Knihovna
Hlava X  - Hospodaření
Hlava XI  - Disciplinární opatření
Hlava XII -  Společná ustanovení
Hlava XIII  - Přechodná a závěrečná ustanovení

Hlava I
Základní ustanovení
Česká psychoanalytická společnost (dále jen ČPS nebo společnost) je dobrovolné zájmové a vzdělávací sdružení občanů s vlastní právní subjektivitou založené ve smyslu zákona č. 83/90 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů.
ČPS navazuje na činnost Studijní skupiny pro psychoanalýzu, založené v Praze v roce 1936, která působila v letech 1950-1990 neoficiálně.
ČPS působí na celém území České republiky, sídlem společnosti je Řehořova 10, Praha 3.
ČPS se hlásí ke standardům Mezinárodní psychoanalytické společnosti (International Psychoanalytical Association) a usiluje o plné členství v této organizaci ( dále jen IPA).

Orgány společnosti jsou : valná hromady, shromáždění členů, stálá etická komise a rada. Podle potřeby jsou zřizovány komise k plnění dílčích úkolů.

ČPS zřizuje organizační jednotky: a/ Psychoanalytický institut ČPS (dále PI ČPS) a b/ Klub přátel psychoanalýzy (dále KPP).
ČPS je právnickou osobou plně způsobilou nabývat práv a povinností. Její právní poměry se řídí českým právním řádem. Jménem společnosti jedná prezident, případně viceprezident (statutární orgán).
Informační a odbornou platformou ČPS je oficiální internetová stránka ČPS (www.psychoanalyza.cz), která má svou redakční radu, a časopis, který vydává společnost nebo jiný subjekt, přičemž ČPS je zastoupena v redakční radě tohoto časopisu.

Hlava II
Předmět činnosti
Podpora komunikace mezi psychoanalytiky a psychoanalytickými organizacemi zejména formou publikační činnosti a organizací odborných setkání a propagace psychoanalýzy na veřejnosti.
Organizace psychoanalytického tréninku a vzdělávání prostřednictvím PI ČPS.
Termínem psychoanalýza se rozumí teorie struktury a funkce osobnosti, aplikace této teorie do jiných odvětví vědění a specifická terapeutická technika. Základ oboru je založen na a odvozen od fundamentálních psychologických objevů Sigmunda Freuda.

Hlava III
Členství v ČPS
Asociované členství lze získat na základě ukončeného psychoanalytického vzdělání v PI ČPS, případně v jiném institutu uznaném IPA. Členství nemůže být získáno, pokud kandidát nesplnil jeden z těchto nezbytných požadavků. Statut asociovaného člena schvaluje valná hromada společnosti na základě písemné přihlášky absolventa PI ČPS. Absolventi jiných tréninkových institutů IPA musí k žádosti o přijetí přiložit doporučení PI ČPS.
Členství lze dosáhnout nejdříve za tři roky psychoanalytické praxe po získání statutu asociovaného člena veřejnou obhajobou odborné písemné práce. Obhajoba práce musí být umožněna do 6 měsíců od podání žádosti. O členství hlasují všichni členové s tímto statutem.
Čestné členství je vyhrazeno pro významné domácí a zahraniční psychoanalytiky. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada na základě návrhu kteréhokoliv člena společnosti prostřednictvím prezidenta ČPS.
Hostující členství je vyhrazeno členům zahraničních společností IPA, kteří vykonávají psychoanalytickou praxi v místě působnosti ČPS a nesplňují kritéria pro přijetí za asociovaného nebo plného člena ČPS. Hostující člen má právo účastnit se všech odborných akcí společnosti a využívat knihovnu.

Hlava IV
Práva člena ČPS
Účastnit se organizační a odborné činnosti ČPS a využívat knihovnu.
Právo být informován o domácích a zahraničních akcích, týkajících se ČPS, IPA a EPF (Evropská psychoanalytická federace).
Volit a být volen do funkcí v ČPS (s výjimkou hostujícího a čestného člena) ve smyslu těchto stanov a ucházet se o další statut v ČPS.
Asociovaný člen má dílčí práva člena společnosti volit a být volen. Právo volit získává 6 měsíců po přijetí za člena. Asociovaný člen nemůže být volen do funkce prezidenta ČPS, ředitele institutu, tréninkového analytika a člena redakční rady časopisu. Asociovaný člen má právo volit členy Rady ČPS kromě vedoucího tréninkového výboru.
Plný člen má všechna práva člena společnosti a může být volen do všech funkcí ve společnosti a do volitelných funkcí v institutu. Ředitel institutu a vedoucí tréninkového výboru musí být tréninkovým analytikem.
Odstoupit z funkce během volebního období.
Ukončit své členství v ČPS zasláním doporučeného dopisu prezidentovi ČPS. Členství v ČPS pak skončí poslední den v měsíci, který následuje po odeslání dopisu. Zaplacené členské příspěvky se nevracejí.
Být současně členem jiné společnosti sdružené v IPA.
Požádat o odbornou a expertní pomoc od společnosti v souvislosti s vlastní praxí.

Hlava V
Povinnosti člena ČPS
Dodržovat Stanovy ČPS, příslušná ustanovení Organizačního řádu PI, Provozní řád knihovny ČPS, usnesení valné hromady a Etický kodex ČPS, případně další předpisy společnosti.
Platit členské příspěvky
Řádně vykonávat funkci, do které byl zvolen nebo jmenován.
Dále se vzdělávat v psychoanalýze.
Předcházet tomu, aby vlastní činnost jinde nevedla ke kolizi se zájmy, které reprezentuje činnost ČPS.

Hlava VI
Rada společnosti, etická komise a volby

Rada ČPS organizuje a zajišťuje její činnost ve shodě s usneseními valné hromady a vstupuje do jednání se státními orgány a institucemi ve smyslu Stanov ČPS a platných právních předpisů a podle potřeby zřizuje k zajištění dílčích činností společnosti a institutu komise. Členy rady jsou: prezident budoucí prezident (je členem rady posledních 12 měsíců funkčního období rady) viceprezident sekretář pro organizační otázky sekretář pro zahraniční styky sekretář pro vědeckou činnost ředitel institutu vedoucí tréninkového výboru pokladník revizor
Řádné volby do Rady ČPS se konají 1x za tři roky v měsíci listopadu. Volí se na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním. Návrh kandidátky pro volby zpracovává volební komise jmenovaná radou. Komise je povinna zpracovat všechny návrhy členů ČPS, které jí jsou doručeny nejpozději jeden měsíc před konáním voleb, pokud navržený kandidát se svojí kandidaturou souhlasí. Kandidátní listina je součástí pozvánky na volební valnou hromadu, která musí být odeslána nejpozději dva týdny před konáním voleb. Složení volební komise a zahájení její činnosti oznamuje prezident společnosti na schůzi společnosti v září volebního roku. V průběhu voleb nesmí být poskytovány informace o dílčích výsledcích voleb a to až do podepsání zápisu o výsledku hlasování. Nově zvolená rada zahajuje svoji činnost na valné hromadě v lednu následujícího roku zejména převzetím předběžné ekonomické uzávěrky a závěrečné zprávy o činnosti dosavadní rady. Valné hromadě pak předkládá návrh vlastní činnosti a výše členských příspěvků. V případě mimořádných voleb se časový rozpis uplatní přiměřeně situaci.
Prezident společnosti, ředitel institutu a vedoucí tréninkového výboru jsou voleni nejvýše na jedno tříleté volební období. Prezident budoucí je volen 12 měsíců před ukončením funkčního období dosavadního prezidenta a po svém zvolení se stává členem Rady ČPS. Volba probíhá v lednu třetího roku funkčního období Rady ČPS a způsob volby je obdobný jako v článku 2 s tím rozdílem, že je volen jenom prezident budoucí. Prezident budoucí se stává prezidentem ve stejný den, kdy se ujme úřadu nová Rada ČPS, ve které bude vykonávat funkci prezidenta.
Všichni členové rady vykonávají svoji organizační činnost bez nároku na odměnu, mají ovšem právo na náhradu výdajů nezbytných pro tuto činnost.
Funkce revizora nesmí být spojena s žádnou další funkcí. Revizor v radě nehlasuje, je odpovědný pouze valné hromadě.
Pokud člen rady dlouhodobě neplní povinnosti vyplývající z této funkce, má prezident právo navrhnout institutu nového zástupce z řad tréninkových analytiků a valné hromadě odvolání člena rady a novou volbu. V případě nedohody prezidenta s institutem je odvolacím orgánem valná hromada. Prezident musí svolat valnou hromadu do jednoho měsíce od nedohody.
Výbor organizuje 1x měsíčně vědecké schůze společnosti kromě července a srpna.
Sekretář pro organizační otázky vede evidenci členů, prezident členství potvrzuje a archivuje.
Prezident společnosti zajišťuje předání veškerých písemností ČPS a převod podpisového práva k účtu ČPS nově zvolenému prezidentovi nejpozději ke dni lednové valné hromady, pokud se jedná o řádné volby, v jiném případě tak činí bezodkladně.
Rada rozhoduje ve všech otázkách hlasováním prostou většinou za všech přítomných veřejně. Na návrh kteréhokoliv člena rady s hlasovacím právem musí být hlasování tajné.
Etická komise je tříčlenná a ve své činnosti se řídí Etickým kodexem ČPS a svá doporučení předkládá k rozhodnutí Valné hromadě ČPS.
Funkční období člena je tříleté a může být prodlouženo. Volby se řídí pravidly pro volbu Rady ČPS.

Hlava VII
Psychoanalytický institut ČPS
Psychoanalytický institut ČPS (jinde institut) je zřízen ČPS a je její organizační složkou. Institutem se rozumí pracovní seskupení tréninkových analytiků, v jehož rámci se uskutečňuje výcvik a vzdělávání v psychoanalýze a příprava tréninkových analytiků.
Ředitel institutu je volen a odvoláván valnou hromadou společnosti. Vedoucí tréninkového výboru je volen a odvoláván tajným hlasováním tréninkovými analytiky prostou většinou ze všech tréninkových analytiků.
Tréninkový analytik je volen a odvoláván shromážděním členů, v odůvodněných případech může být kooptován tréninkovým výborem. Kooptace musí být potvrzena volbami na shromáždění členů do jednoho roku. Podrobnosti jsou stanoveny Organizačním řádem PI a kritérii IPA.
Ředitel institutu a vedoucí tréninkového výboru jsou členy rady. Ředitel institutu odpovídá valné hromadě za zpracování závazných pravidel pro činnost institutu (organizační řád) a jeho dodržování.
Ředitel institutu a vedoucí tréninkového výboru informují prezidenta ČPS (radu, valnou hromadu) o činnosti institutu, prezident ČPS se účastní jednání tréninkového výboru. Podrobnosti jsou určeny Organizačním řádem PI.
Institut rozhoduje o výběru vhodných uchazečů o vzdělání a výcvik v psychoanalýze, organizuje a provádí jejich výuku a výcvik. Závěrečné zkoušky kandidátů organizuje na půdě institutu, absolventy doporučuje k přijetí společnosti (závěrečný certifikát je nezbytnou podmínkou přijetí do ČPS).
Institut nemá podnikatelský charakter, pro svoji činnost vytváří oddělený rozpočet a vede oddělenou evidenci hospodaření v rámci jednotného účetnictví ČPS. Příjmy institutu tvoří zejména studijní poplatky kandidátů a příspěvky institutu ve výši rozpočtu na školní rok. Za rozpočet institutu odpovídá ředitel institutu.

Hlava VIII
Valná hromada a shromáždění členů s plným členstvím
Valná hromada se skládá z členů a asociovaných členů a je nejvyšším orgánem společnosti.
Valná hromada se svolává minimálně 2x za rok, a to v září a v lednu. Svolává se obyčejným dopisem či elektronickou poštou nejpozději 14 dní před jejím konáním. Řádné volby se konají ve volebním roce v listopadu a volba budoucího prezidenta v lednu třetího roku funkčního období Rady ČPS. Shromáždění členů se svolává podle potřeby na základě rozhodnutí prezidenta společnosti, ředitele institutu, vedoucího tréninkového výboru nebo nejméně jedné třetiny členů, a to doporučeným dopisem nebo elektronickou poštou (tento způsob vyžaduje potvrzení adresáta o přijetí) odeslanými nejpozději měsíc před jeho konáním.
Mimořádnou valnou hromadu svolává sekretář pro organizační otázky doporučeným dopisem nebo elektronickou poštou (s potvrzením adresáta o doručení) na základě rozhodnutí rady nebo na základě požadavku nejméně 1/3 členů ČPS, a to alespoň dva týdny před jejím konáním.
Valná hromada volí a odvolává radu a její jednotlivé členy kromě vedoucího tréninkového výboru, rozhoduje o nabývání asociovaného, čestného a mimořádného členství ve společnosti, rozhoduje o změnách stanov, zřizování organizačních jednotek a ukončení jejich činnosti, ukončení činnosti společnosti, o výši příspěvků, o odvolání ve věci pokuty a o hlavní náplni činnosti rady, kterou tak kontroluje, a to zejména určením výše příspěvků a schválením výsledku hospodaření. Dále volí redakční radu vlastního časopisu nebo zástupce společnosti v redakční radě jiného časopisu, volí členy redakční rady internetové stránky ČPS, schvaluje Organizační řád PI, Etický kodex ČPS a Provozní řád knihovny.
Valná hromada je usnášeníschopná při přítomnosti alespoň jedné poloviny všech členů a asociovaných členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných . V případech hlasování o změně stanov společnosti , nebo organizačního řádu institutu je nutná přítomnost nejméně dvou třetin všech členů a asociovaných členů a rozhoduje také dvoutřetinovou většinou z přítomných . Pokud se nesejde potřebné množství členů a asociovaných členů, svolává se náhradní valná hromada v termínu nejdříve jeden měsíc po odeslání doporučené pozvánky. Poté rozhodují ve všech případech pouze přítomní členové a asociovaní členové nadpoloviční většinou hlasů. Hlasování je tajné v případě voleb do rady, při hlasování o nabývání a pozbývání členství, při změnách statutu a ve všech dalších personálních otázkách. Mimořádnou i řádnou valnou hromadu, pokud se nesejde potřebný počet členů s hlasovacím právem, lze dokončit v následujících třiceti dnech elektronickou formou. Prezident ČPS, nebo jím pověřený člen Rady ČPS zajistí do jednoho týdne od zahájení přerušené valné hromady rozeslání hlasovacího lístku s textem skutečnosti, o níž se bude hlasovat, všem členům ČPS s žádostí o potvrzení doručení a s uvedením data ukončení hlasování, čímž se zahajuje hlasování elektronickou formou. Výkon hlasovacího práva a vrácení hlasovacího lístku s hlasem pro, či proti lze uskutečnit pouze do dvou týdnů od zahájení hlasování. Potřebné kvórum se stanovuje podle počtu vrácených doručenek. Prezident ČPS, nebo jím pověřený člen Rady ČPS, eviduje průběh a výsledek hlasování, které jsou veřejně přístupné, v papírové formě po dobu celého funkčního období Rady ČPS a zodpovídá za jeho úplnost, správnost a spravedlivý průběh. Výsledek hlasování se zasílá emailem všem členům do třiceti dnů od zahájení valné hromady a dodatečně se oznamuje na webových stránkách. Tímto způsobem nelze hlasovat v záležitostech, o kterých se podle ostatních článků těchto stanov hlasuje formou tajného hlasování.
Valná hromada rozhodující o ukončení činnosti institutu nebo společnosti nesmí být svolávána v měsíci červenci nebo srpnu.
Shromáždění členů při hlasování o udělení statutu členství nebo jmenování a odvolání tréninkového analytika rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů při přítomnosti alespoň jedné poloviny všech členů.

Hlava IX
Knihovna
Knihovna je tvořena historickým dědictvím, nákupy a dary ve pospěch společnosti ze strany fyzických a právnických osob domácích i zahraničních.
Vedením knihovny je pověřen člen společnosti. Knihovník je povinen zveřejnit a zajistit hodiny a dny v přiměřeném rozsahu, ve kterých je knihovna bez objednání členům společnosti a kandidátům přístupna. Knihovna je neveřejná, případné výpůjčky jiným osobám nesmí být na úkor členů společnosti.
Knihovník má nárok na úhradu nezbytných výdajů, spojených s provozem knihovny, zejména s evidencí knih a časopisů.
Činnost knihovny se řídí provozním řádem. Návrhy na změny podává kterýkoli člen ČPS Valné hromadě ČPS.
K doplňování knihovního fondu je každoročně určena částka z rozpočtu ČPS, jejíž výši na návrh rady ČPS určí valná hromada ČPS.

Hlava X
Hospodaření
ČPS hospodaří s vlastními finančními prostředky a svým majetkem, který může být tvořen hmotnými a nehmotnými prostředky, získanými v souladu s těmito stanovami. ČPS ručí za své závazky celým svým majetkem.
ČPS vede účetnictví a archivuje materiály v souladu s platnými právními předpisy. Každý člen ČPS má právo na nahlédnutí do účetních dokumentů, pořizovat si opisy a výpisy a za úhradu přiměřených nákladů na vydání kopie účetní uzávěrky.
Příjmy ČPS tvoří: členské příspěvky příjmy z vlastní odborné činnosti dary, dotace, subvence, pokuty studijní poplatky kandidátů a příspěvky institutu
Příspěvky členů musí nejméně pokrýt předpokládané závazky v kalendářním roce, pokud není k tomuto účelu vytvořena rezerva, či nelze-li očekávat dotaci nebo dar k tomuto účelu. Výši příspěvku určuje na začátku valná hromada společnosti, ten musí být uhrazen jednotlivými členy nejpozději do konce dubna příslušného roku. Finanční prostředky nelze použít na finanční odměny voleným funkcionářům.
Podpisový vzor ve styku s peněžním ústavem určuje prezident společnosti.
Příjmy nesmějí plynout z vlastní podnikatelské činnosti a výdaje smějí sloužit pouze k zajištění vlastní činnosti společnosti, případně účelům, např. charitativním nebo podpoře psychoanalýzy jinde.
Výše příspěvků se může lišit podle statut člena společnosti (člen, asociovaný člen…). Čestný člen členské příspěvky neplatí, hostující člen platí pouze příspěvek na činnost ČPS, platby ve prospěch IPA, event. EPF hradí prostřednictvím společnosti v zemi, kde je evidován.
Výše příspěvku člena v důchodovém věku může být snížena rozhodnutím valné hromady ČPS na návrh rady ČPS.

Hlava XI
Disciplinární opatření
Disciplinární opatření je: pokuta podmíněné ukončení členství ukončení členství v ČPS
O pokutě za neplacení členských příspěvků až do výše jednoho ročního členského příspěvku rozhoduje rada společnosti včetně způsobu termínu úhrady.

Návrhy na podmíněné ukončení členství a ukončení členství v ČPS při závažném porušení Stanov ČPS, Organizačního řádku ČPS , nebo Etického kodexu ČPS předkládá k rozhodnutí valné hromadě Etická komise ČPS.
Závažným porušením stanov může být i neplacení členských příspěvků anebo pokuty po dobu delší než 6 měsíců.
U pokuty existuje možnost odvolání k valné hromadě společnosti, a to do 30 dnů od odeslání doporučeného dopisu s rozhodnutím výboru společnosti tomuto členovi.
Každý má právo vyjádřit se k projednávané věci a k jednání musí být pozván. Pozvání musí být písemné, doporučeným dopisem s uvedením místa a času jednání a věci, ve které bude jednání. Termín nesmí být určen v kratší než jednoměsíční lhůtě od odeslání rozhodnutí o jednání.

Hlava XII
Společná ustanovení
Jednání rady společnosti jsou přístupná všem asociovaným a plným členům společnosti.
Jednání valné hromady jsou neveřejná.
Vědeckých schůzí (odborného programu) se mohou účastnit i kandidáti (kritéria určí ředitel institutu) a pozvaní hosté.

Hlava XIII
Přechodná a závěrečná ustanovení
O umístění knihovny rozhoduje na základě návrhu rady valná hromada.
Podle aktuálně dosaženého statutu v IPA se ČPS ve svém rozhodování v odborných otázkách a event. i organizačních řídí stanovami IPA a doporučením příslušné komise IPA.
Doporučené ekvivalenty (překlady) názvu společnosti jsou: zech Psychoanalytical Society schechische Psychoanalytische Vereinigung ociété Psychoanalytique Tchéque ociedad Checa de Psicoanalisis.
Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou ČPS dne 30.1.2003 a nabývají platnosti dnem schválení. měny Stanov ČPS v bodech : Hlava I, čl.3 a čl.6, Hlava VIII, čl.4 a Hlava VIII, čl.5 schváleny Valnou hromadou ČPS dne 20.3.2008.

Přílohy:
Organizační řád PI ČPS
Etický kodex ČPS
Provozní řád knihovny ČPS
Pravidla činnosti KPP

Poznámka:
sestavil Kamil Černý, revizi Stanov provedla pracovní skupina pod vedením Luďka Vrby.

ke stažení
STANOVY ČPS


adresa: Řehořova 10, Praha 3, 130 00
e-mail: ČPS: CPS@psychoanalyza.cz
Psychoanalytický institut:
PICPS@psychoanalyza.cz