ORGANIZAČNÍ ŘÁD
Psychoanalytického institutu České psychoanalytické společnosti

Zpracoval: PhDr. Michael Šebek, Csc.
Revidoval: PhDr. Martin Mahler

I. Základní ustanovení
Psychoanalytický institut (dále PI) je zřízen Českou psychoanalytickou společností (dále ČPS) jako její organizační složka.


II. Předmět činnosti
PI organizuje a provádí výcvik v psychoanalýze podle standardů stanovených Mezinárodni psychoanalytickou asociací (I.P.A.). Cílem výcviku je připravit kandidáty psychoanalýzy pro povoláni psychoanalytika. Organizuje přípravu budoucích tréninkových psychoanalytiků na jejich tréninkovou a supervizní činnost.
Psychoanalytický výcvik zahrnuje tyto činnosti: výběr kandidátů vhodných pro výcvik, osobni psychoanalýza, výuka psychoanalytické teorie, teoretické a klinické semináře, supervize kandidátů, hodnoceni kandidátů během výuky a po jejím ukončeni, hodnoceni pokroků v supervizi a závěrečné hodnoceni kandidáta po předloženi kasuistiky a závěrečném kolokviu.


III. Členství
PI je tvořen personálně tréninkovými psychoanalytiky. ČPS spolu s PI ČPS stanovuje postup, podle něhož jsou tréninkoví psychoanalytici navrhováni, připravováni a voleni, popřípadě odvoláváni z funkce tréninkových psychoanalytiků.
Kandidáti psychoanalytického výcviku mají kandidátské členství v PI od okamžiku, kdy jsou přijati tréninkovým výborem jako kandidáti PI ČSP.


IV. Práva členů ČPS - tréninkových psychoanalytiků
Účastnit se organizace, řízení a vykonáváni aktivit PI.
Být volen do funkci a pracovních komisi PI. Členem dílčích komisi se nestává ředitel PI ČPS a vedoucí tréninkového výboru.
Vzdát se funkce tréninkového psychoanalytika písemným prohlášením adresovaným řediteli PI, vedoucímu tréninkového výboru a prezidentovi ČPS - pokud lze, tak v půlroční lhůtě, aby nebyla narušena práce PI.
Odvolat se k řediteli PI a proti rozhodnutím ředitele PI k prezidentovi ČPS.


V. Povinnosti členů PI - tréninkových psychoanalytiků
Dodržovat Organizační řád PI ČPS.
Vzdělávat se v tréninkových aktivitách.
Přijímat kandidáty PI do osobní analýzy.
Přijímat kandidáty do supervize.
Vedle tréninkových psychoanalýz provádět též psychoanalýzu terapeuticky.
Nejméně jednou za dva roky veřejně prezentovat svoji klinickou nebo teoretickou práci v psychoanalýze (nejlépe na půdě ČPS).
Podílet se na práci v PI v mezích svých odborných zaměření, zájmů a znalostí.
Účastnit se pracovních schůzí PI a tréninkového výboru, pokud je tréninkový analytik jeho členem.
Uplatňovat zásadu non-reporting systému.


VI. Kandidátské členství
Kandidátské členství začíná přijetím uchazeče o výcvik v psychoanalýze za kandidáta psychoanalýzy a končí dnem absolvování výcviku.
Členství může zaniknout: písemným oznámením kandidáta řediteli PI ČPS a/nebo vedoucímu tréninkového výboru vyloučením z řad kandidátů, pokud kandidát
neplní povinnosti výcviku (např. nedostavuje se do školy, nedochází bezdůvodně na supervize,
není stavu dokončit osobní analýzu, školu nebo neuspěl v supervizích,
v průběhu kandidátského členství se u kandidáta objeví závažná psychická porucha, která se neslučuje s profesí psychoanalytika,
nezaplatil školné nebo roční příspěvěk v určeném termínu a po druhé písemné urgenci do 30 dnů od jejího doručení
závažně se provinil proti etickému kodexu ČPS.
Jako důvod vyloučení může být samostatně kterýkoli z bodů a/,b/,c/ nebo d/,e/. Kandidát může být v takovém případě vyloučen rozhodnutím tréninkového výboru na základě projednání případu a tajného hlasování dvoutřetinovou většinou.
Povinnosti kandidáta vůči PI ČPS plnit úkoly výcviku v PI platit školné stanovené PI a platit roční příspěvek ve výši stanovené PI pro daný rok - vždy na počátku školního roku dodržovat etický kodex ČPS při práci s pacienty ve své klinické praxi
Práva kandidáta PI ČPS dožadovat se kvalitní výuky a supervize vznášet kritické připomínky a návrhy na zlepšeni výcviku prostřednictvím ředitele PI vznést stížnost proti etickému nebo odbornému pochybeni kteréhokoli člena PI k etické komisi ČPS nebo k Radě ČPS, není-li etická komise ustavena odvolat se proti rozhodnuti o vyloučeni z řad kandidátů k Radě ČPS mít trvale k dispozici seznam tréninkových analytiků a funkcionářů PI a ČPS, organizační řád PI (popřípadě další dokumenty ČPS a PI podle uváženi ČPS a PI).


VII. Struktura PI
PI vytváří tři seskupeni: hromážděni členů PI (všech tréninkových psychoanalytiků), tréninkový výbor a školu.
Shromáždění PI hromáždění PI zahrnuje všechny tréninkové psychoanalytiky PI ČPS. Schází se nejméně jedenkrát ročně z popudu ředitele PI a účastni se ho také prezident ČPS, pokud jeho přítomnost automaticky nevyplývá z jeho statutu tréninkového psychoanalytika. Shromážděni svolává ředitel PI. Shromážděni PI voli členy tréninkového výboru na dobu tří let. Prezident ČPS, pokud není tréninkovým psychoanalytikem, nemá volební hlas. Hlavni náplni práce shromážděni PI jsou organizační a koncepční otázky práce PI.
Tréninkový výbor PI ČPS estává nejméně ze čtyř tréninkových psychoanalytiků. Množství členů určuje shromážděni PI podle potřeby vždy na dvouleté volební období, popřípadě může být provedena dodatečná volba v průběhu volebního období. Volby jsou tajné. Schůze tréninkového výboru se konají nejméně 4x do roka a může se jich zúčastnit prezident ČPS, pokud nejsou projednávány skutečnosti, které je třeba utajovat z důvodu zachování pravidel nonreporting systému a uznávaných etických pravidel. Náplní činnosti tréninkového výboru je přijímání kandidátů psychoanalýzy, organizace supervize a sledování a vyhodnocování pokroku kandidátů a plnění jejich výcvikových povinností včetně závěrečného hodnocení kandidáta.
Škola PI Školou se rozumí personální a věcné vybavení sloužící výuce kandidátů. Výuku provádějí především tréninkoví analytici a další členové ČPS podle schválení shromážděním PI. Základní podmínkou schválení lektora pro daný předmět je jeho zvláště dobrá orientace v daném předmětu známá členům PI a jeho dobré výukové schopnosti. Lektoři jsou povinni se řídit osnovou výuky daného předmětu. V čele školy je ředitel, který je současně ředitelem PI. Hlavní náplní školy PI je výuka teorie a praxe psychoanalýzy formou seminářů a přednášek. Výuka se řídí závazným plánem výuky na daný školní rok.
PI ČSP vytváří podle potřeby poradní komise k dílčím aspektům výcvikového programu, jejichž předsedou musí být tréninkový psychoanalytik a je jmenován vedoucím tréninkového výboru nebo ředitelem PI. Pravomoci tréninkového výboru tím nejsou narušeny.


VIII. Vedeni PI
V čele PI ČSP je ředitel PI. Jeho zástupcem je vedoucí tréninkového výboru.
Ředitel PI a vedoucí tréninkového výboru jsou voleni podle stanov ČPS. Oba mohou být zvoleni na nejvýše jedno tříleté období po sobě.
Povinnosti ředitele PI ČPS jsou tyto: zastupuje PI navenek a je členem Rady ČPS je zodpovědný ČPS a shromáždění PI za organizaci všech činností PI odpovídá za uplatňování "nonreporting" systému v práci PI a ve styku s ostatními složkami ČPS sestavuje lektorský sbor PI svolává pracovní schůze PI nejméně čtyřikrát ročně vede seznam kandidátů PI a tréninkových analytiků; po přijetí kandidáta za člena ČPS je povinen veškerou osobní dokumentaci kandidáta, kterou dosud archivoval, zničit vede seznam možných budoucích tréninkových psychoanalytiků podle návrhů ČPS a PI ČPS spolupracuje se zástupci kandidátů, přijímá a vyřizuje jejich připomínky a návrhy týkající se vzdělávání v PI prostřednictvím členství v Radě ČPS informuje ostatní členy Rady ČPS a prezidenta ČPS o aktivitách PI a přijímá podněty, návrhy a připomínky jednou za rok informuje valnou hromadu ČPS o činnosti PI. Publikuje aktuální seznam tréninkových analytiků na webu ČPS
Práva ředitele PI svolat shromáždění nebo pracovní schůzi všech členů PI, vyžadují li to organizační nebo jiné aktivity a úkoly má právo navrhnout ČPS odvolání tréninkového analytika z jeho tréninkové funkce, pokud se tento závažně provinil eticky nebo závažně selhal odborně, nebo neplní bez závažného důvodu povinnosti tréninkového analytika zbavit lektora PI jeho závazku učit po předchozím nebo dodatečném souhlasu členů PI, pokud má lektor opakované absence, nedodržuje osnovy výuky, nedostatečně se připravuje na přednášky a semináře nebo se opakovaně objevují výhrady k jeho přístupu ke kandidátům a pokud byl lektor na své nedostatky v minulosti nejméně jednou bezvýsledně upozorněn má právo požádat jiného lektora o spolupráci při výuce v PI po předchozím nebo dodatečném souhlasu členů PI má právo přibírat nečleny PI ČSP jako lektory po předchozím souhlasu členů PI má právo odstoupit ze své funkce
Vedoucí tréninkového výboru je členem Rady ČPS a zástupcem ředitele PI.
Vedoucí tréninkového výboru je volen členy tréninkového výboru dvoutřetinovou většinou. Návrhy soustřeďuje ředitel PI, volba je tajná a může být i písemná, pokud se některý z členů tréninkového výboru nemůže k volbě dostavit. Volební období je tříleté. Volba se koná v červnu. Vedoucí tréninkového výboru může být zvolen pouze jedenkrát po sobě na tři roky.
Povinnosti vedoucího tréninkového výboru: svolávat nejméně čtyřikrát do roka schůzi tréninkového výboru vést evidenci kandidátů z hlediska jejich osobni analýzy, supervize a pokroků v supervizi a z hlediska ukončeni výcviku; shromažďuje přihlášky a písemné podklady k přijetí do výcviku, do supervize, k závěrečné obhajobě, apod.; po přijetí kandidáta za člena ČPS zničí veškerou jeho osobní dokumentaci, kterou u sebe archivoval vede evidenci přihlášek k přijetí za kandidáta PI ČSP. Poté, co se kandidát stane asociovaným členem ĆPS, je vedoucí tréninkového výboru povinen osobní dokumentaci kandidáta zničit. uplatňuje zásady nonreporting systému při práci tréninkového výboru vytváří koncepci dalšího vzdělávání tréninkových psychoanalytiků a dbá na její realizaci informovat Radu ČPS a prezidenta ČPS o aktivitách tréninkového výboru při zachováni povinné mlčenlivosti vyplývající z nonreporting systému a z povinné lékařské mlčenlivosti.
Práva vedoucího tréninkového výboru: odstoupit ze své funkce vznést námitku proti členství tréninkového analytika v tréninkovém výboru, pokud tento neplní své povinnosti, závažně pochybil odborně nebo eticky a prostřednictvím ředitele PI může žádat o svoláni shromáždění PI


IX. Hospodařeni PI ČSP
PI ČSP není samostatnou účetní jednotkou. Má však svůj oddělený bankovní účet zřízený ČPS a vede účetní podklady pro účetní uzávěrku ČPS.
PI vybírá od kandidátů PI školné na pokryti nákladů spojených s výukou.
Shromážděni PI stanovuje každoročně kandidátům výši ročního příspěvku na chod PI.
Podle potřeby ČPS vypomáhá PI ze svých finančních zdrojů udržet chod PI.
Ředitel PI předkládá na konci účetního období pokladníkovi ČPS podklady pro účetnictví ČPS.


X. Zvláštní ustanoveni PI ČSP
Systém výchovy kandidátů Systém výchovy kandidátů má postgraduální charakter a skládá se z pěti složek: přijímání kandidátů, osobní psychoanalýza, škola, supervize a závěrečné kolokvium
Přijímání kandidátů psychoanalýzy psychoanalytický výcvik má postgraduální charakter zájemci musí pocházet z řad lékařů - psychiatrů nebo psychosomaticky zaměřených specialistů, nebo z řad klinických psychologů, výjimečně též z řad psychologů pracujících v oblasti manželského, rodinného nebo dětského výchovného poradenství zájemci o přijetí do výcviku se mohou přihlásit u kteréhokoli tréninkového psychoanalytika, člena PI ČPS, který zajisti uchazeči náležité poučeni o postupu při přijímání kandidátů a poskytne seznam všech tréninkových analytiků uchazeč se musí podrobit přijímacím pohovorům u nejméně dvou tréninkových psychoanalytiků PI ČPS dle vlastního výběru a uhradit jim smluvní honorář za tyto úkony přijímací pohovory (nejméně dva) zpracuji jednotliví tréninkoví psychoanalytici na sobě nezávisle a předloží je v písemné formě a ústní formě tréninkovému výboru na jeho nejbližší pravidelné schůzi; je povinností obou posuzovatelů informovat týden před schůzi vedoucího tréninkového výboru o tomto programovém bodu předmětem hodnoceni je způsobilost uchazeče pro podstoupení osobni analýzy a výkon psychoanalytické profese tréninkový výbor rozhoduje hlasováním dvoutřetinovou většinou o přijetí uchazeče za kandidáta; není-li dosaženo potřebné většiny, nebo vzniknou-li pochybnosti závažného rázu, nebo je hodnocení neúplné, přizve tréninkový výbor dalšího tréninkového psychoanalytika PI k nezávislému posouzení uchazeče výsledek hodnocení a případně též poučení o možnosti opakování žádosti o přijetí mezi kandidáty sdělí uchazeči ředitel PI a/nebo vedoucí tréninkového výboru.- je-li uchazeč rozhodnutím tréninkového výboru přijat, stává se kandidátem psychoanalýzy a může nastoupit do osobni analýzy k tréninkovému psychoanalytikovi PI ČSP dle své volby a dohody s ním. pokud nikdo z tréninkových analytiků PI nemůže v daný moment kandidáta přijmout do osobni analýzy, zapíše se kandidát do listiny čekajících, kterou eviduje vedoucí tréninkového výboru; listina čekajících není chápána jako pořadník, ale spíše jako morální závazek PI vůči čekajícím kandidátům. Svoboda volby na straně kandidáta i tréninkového analytika musí být současně zachována. pokud je listina čekajících příliš rozsáhlá a kandidáti musejí čekat na vstup do osobní analýzy déle než l rok, obrátí se vedoucí tréninkového výboru na Radu ČSP s žádostí o rozšíření počtu tréninkových psychoanalytiků  
Osobní analýza kandidát se podrobuje nejprve osobní analýze u některého z tréninkových psychoanalytiků kandidát dochází do sesí 4x týdně v různé dny podle dohody se svým psychoanalytikem jedna psychoanalytická sese trvá 45-50 minut minimální délka osobní analýzy je 600 hodin tréninkový psychoanalytik podává zprávu tréninkovému výboru o ukončení nebo přerušení psychoanalýzy kandidáta, jiné informace neposkytuje kandidát může přejít do osobní analýzy k jinému tréninkovému analytikovi - přestup vždy bere na vědomí tréninkový výbor, jenž je informován novým tréninkovým analytikem kandidáta  
Výuka ve škole PI po zhruba 100 hodinách osobní analýzy má kandidát právo být zařazen do školy PI - toto právo využije tak, že se přihlásí vedoucímu trénink. výboru a/nebo řediteli PI, který eviduje jeho přihlášku a zajistí mu kontakt s komisí tréninkového výboru pro školní výuku, která provede s kandidátem vstupní pohovor výuka trvá čtyři školní roky a zahrnuje celkem dvě písemné zkoušky: po dvou letech a závěrečná zkouška po čtyřech letech; kandidát je informován ředitelem PI o výsledku "prospěl/neprospěl" jestliže kandidát neprospěl, musí absolvovat jednu opravnou zkoušku, druhou opravnou zkoušku může povolit jen tréninkový výbor PI; pokud kandidát neuspěje ani u druhé opravné zkoušky, je vyloučen z řad kandidátů PI pro neprospěch lektoři jsou povinni poskytovat kandidátům odkazy na studijní literaturu kandidáti dostávají 2 měsíce před začátkem výuky roční časový plán výuky plán výuky na čtyřleté období je dostupný všem kandidátům v písemné formě nebo je publikován v tisku ČPS nebo na webu.  
Supervize kandidát má právo přihlásit se do supervize prostřednictvím tréninkového výboru, kandidát je posuzován dvěma nezávislými tréninkovými analytiky (z nichž žádný nesmí být jeho osobním analytikem) ; toto posuzování se provádí pouze při vstupu do první supervize; kandidát je písemně vyrozuměn vedoucím tréninkového výboru, zda může začít supervizi supervidujícího tréninkového analytika si volí kandidát podle svého rozhodnutí povinné jsou celkem dva supervidované případy u dvou tréninkových psychoanalytiků PI ČPS, z nichž ani jeden nesmí být současným nebo minulým osobním analytikem kandidáta u každého případu se počítá se supervizi do zhruba 300 sesí celkem je třeba absolvovat 75 supervizních hodin u jednoho případu při pravidelné frekvenci 1x týdně, přičemž se supervize koná i v případě krátkodobého (cca 2 týdny) přerušení supervidované psychoanalýzy supervidovaný pacient musí docházet ke kandidátovi 4x týdně na jednu sesi supervizor informuje tréninkový výbor 2x ročně o práci kandidátů s analyzandy  
Závěrečné kolokvium pokud kandidát ukončil osobni analýzu, absolvoval školu a ukončil úspěšně supervize, má právo se přihlásit k závěrečnému kolokviu přihlášku podává písemně řediteli PI a/nebo vedoucímu tréninkového výboru. Ten přihlášku předloží tréninkovému výboru k diskusi a k hlasování (rozhoduje 2/3 většina členů tréninkového výboru), zda je kandidát způsobilý k závěrečnému kolokviu. podkladem kolokvia je kasuistické zpracováni jednoho supervidovaného případu v rozsahu 25-40 normostran, v němž je třeba přehlednou formou zachytit okolnosti vstupu analyzanda do terapie, diagnostické interview doplněné o ucelenou biografii pacienta, průběh psychoanalýzy, kompletní zachyceni jedné sese se vstupy analytika (nebo uvedeni několika podrobných fragmentů různých sesí) a metapsychologická rozvaha. Metapsychologická rozvaha by měla zahrnovat diskusi případu s odkazy na literaturu, jejíž přehled je uveden na konci práce. Po kandidátovi se požaduje, aby na dané kasuistice ukázal svoji klinickou a teoretickou kompetenci k analytické práci. písemnou kasuistiku je třeba předložit všem členům tréninkového výboru s předstihem 6 týdnů před termínem obhajoby datum veřejné obhajoby je stanoveno vědeckým sekretářem ČPS, na něhož se kandidát obrátí s žádostí o zařazení závěrečného kolokvia do programu schůzí ČPS po veřejné obhajobě, již se musí zúčastnit nejméně 3 členové tréninkového výboru (z nichž žádný nebyl osobním analytikem kandidáta), hodnotí tréninkový výbor na své nejbližší schůzi kandidátovo vystoupení včetně ohlasů členů ČPS, jeho kasuistiku a předchozí výsledky výcviku a hlasují tajným hlasováním o ukončení výcviku kandidáta a jeho prohlášeni psychoanalytikem dvoutřetinovou většinou, přičemž osobni analytik je z hlasování vyloučen ředitel PI vystaví v příznivém případě, tj. po ukončení výcviku kandidáta, do jednoho měsíce potvrzeni o ukončeni výcviku v psychoanalýze, s nimž se psychoanalytik může ucházet o členství v ČPS na základě stanov ČPS  
Škola PI - výuka ve škole PI probíhá podle osnov výuky, jejichž tvorbě se podílí členové PI, členové ČPS a kandidáti svými připomínkami, a které musí být v souladu se základními požadavky a standardy I.P.A. pro vytvoření nové třídy kandidátů je zapotřebí nejméně 8 kandidátů za výuku platí kandidáti školné, které kryje nákladové položky PI na honoráře lektorům, nájemné a drobné výdaje (např. poštovné, papír, tisk, administrativní práce)  
Nonreporting systém v práci PI a zachováváni mlčenlivosti - v práci tréninkového výboru se uplatňuje nonreporting systém: osobní analytik:
(a) nemá hlasovací právo v záležitostech svého analyzanda -kandidáta;
(b) je fyzicky vyloučen z jednání výboru týkající se jeho kandidáta;
(c) zachovává mlčenlivost o průběhu nebo obsahu analýzy kandidáta;
(d) nemůže vykonávat supervizi svého analyzanda a je vyloučen z jakýchkoli hodnotících aktivit v komisích PI týkajících se jeho kandidáta - analyzanda
tréninkový výbor:
zachovává mlčenlivost týkající hodnoceni kandidátů a sledováni pokroku kandidátů před ostatními členy PI a členy ČPS
mlčenlivost vůči členům PI a ČPS je možno porušit jen v případě návrhu na vyloučeni kandidáta z PI a to jen v mezích nutných pro řádné zdůvodněni takového návrhu
nonreporting systém se nevztahuje na záležitosti uchazečů o psychoanalytický výcvik, kteří ještě nebyli přijati za kandidáty psychoanalytického výcviku; uchazeči jsou při 1. interview informováni členy tréninkového výboru, že s osobními údaji, které o sobě poskytli, budou seznámeni i ostatní členové tréninkového výboru v míře nezbytné k posouzení přijetí uchazečů do výcviku


XI. Postavení tréninkového analytika


1. Funkce tréninkového analytika

(1) Tréninkový analytik je pověřován těmito funkcemi:

a) cvičné analýzy účastníků kandidátů výcviku,
b) supervize prvovyšetření, která provádějí kandidáti výcviku v rámci jejich praktického výcviku,
c) supervize psychoanalytických terapií prováděných kandidáty výcviku v rámci jejich klinického výcviku,
d) výukové zprostředkování psychoanalytické teorie a praxe pro účastníky vzdělávání a pro kandidáty vzdělávání,
e) provádění interview s uchazeči o psychoanalytický výcvik s cílem posouzení jejich způsobilosti,
f) provádění interview s kandidáty výcviku za účelem posouzení jejich způsobilosti k supervizi,
g) účast na organizačních a administrativních aktivitách psychoanalytické společnosti a institutu, včetně kolokvií.


(2) Výše uvedené funkce mohou být vykonávány pouze v odpovědné vazbě na Psychoanalytický institut ČPS a jeho tréninkový výbor (viz hlava VII, čl. 3 a 4 a dále hlava VIII jako celek Stanov ČPS)


2. Předpoklady pro získání statutu tréninkového psychoanalytika

Tréninkovým analytikem může být pověřen ten, který :


  (2) má obsáhlou zkušenost s psychoanalytickou metodou a tu lze zpravidla předpokládat u analytika :
  a) buď se třemi současně probíhajícími psychoanalytickými terapiemi při frekvenci minimálně 4 x týdně,
  b) nebo se zkušeností s více psychoanalýzami uskutečněnými následně při frekvenci minimálně 4 x týdně v celkovém počtu nejméně 2000 sessí po absolvování kolokvia - v  obou případech je podmínkou zkušenost s ukončovací fází a s ukončením analýzy,

  (3) předložil písemnou psychoanalytickou práci, ve které je, nezávisle na tématu, zobrazena psychoanalýza, přičemž toto zobrazení má umožnit vhled do bezprostřední klinické práce a do teoretické konceptualizace probíhající analýzy,

  (4) podílí se na odborných rozborech a rozvahách v oblasti psychoanalýzy,

  (5) dále se podílí na výuce v psychoanalytickém institutu a na organizačních a administrativních úkolech s tím spojených,

  (6) ukázal, že má fundované znalosti a zkušenosti v psychoanalytické teorii a praxi, stejně tak i schopnosti tyto znalosti v rámci výcviku účastníkům výcviku a kandidátům výcviku dále předávat .

  3. Postup žadatele o získání statutu tréninkového analytika

  (1) Člen se o funkci tréninkového analytika buď uchází sám , nebo je navržen tréninkovým výborem PI.

  (2) PI připraví veškeré podklady o odborných a administrativních aktivitách uchazeče o pozici tréninkového analytika a předá je tréninkovému výboru.

  (3) Uchazeč zasílá svoji písemnou žádost o přijetí do výcviku vedoucímu tréninkového výboru. Všem členům tréninkového výboru zašle uchazeč svoji klinickou práci v písemné podobě. Práce musí splňovat běžná formální kritéria, která se vyžadují při publikaci. Její rozsah by měl být 10 – 40 normostran. Ústní prezentace práce na schůzi tréninkového výboru se uskuteční do 3 měsíců od jejího obdržení. Rozhodnutí tréninkového výboru bude oznámeno uchazeči do šesti měsíců od
  zahájení přijímacího procesu , tedy od doručení uchazečovy žádosti .

  (4) Žádost je na základě předložených dokumentů řádně diskutována a o pověření funkcí tréninkového analytika se hlasuje tajně postupně nejprve na schůzi Tréninkového výboru a poté na Valné hromadě ČPS. Hlasování tréninkového výboru: Pro přijetí uchazeče je nutn
  á přítomnost 2/3 z celkového počtu tréninkových analytiků a souhlas 2/3 přítomných tréninkových analytiků. Pokud uchazeč není odsouhlasen tréninkovým výborem, nelze přistoupit k hlasování na valné hromadě. Hlasování na valné hromadě: podmínkou hlasování je 2/3 přítomnost všech členů (asociovaných a plných) a je potřebný nejméně 2/3 souhlas z přítomných oprávněných.

  (5) Vedoucí tréninkového výboru uchazeče o výsledku písemně informuje. Pokud valná hromada hlasuje o uchazeči v jeho nepřítomnosti, informuje o výsledku uchazeče prezident ČPS.

  (6) Je-li uchazeč schválen tréninkovým výborem a valnou hromadou , nastává fáze zmocnění k výkonu funkce tréninkového analytika.


  4. Zmocnění k výkonu funkce tréninkového analytika


   a) Zmocnění k jednotlivým případům cvičné analýzy až do dvou současně probíhajících cvičných analýz, přičemž v této době by cvičné analýzy neměly přesáhnout třetinu odborné práce tréninkového analytika ; zmocnění je vázáno na zahájení teoretického vzdělávání v supervizi.

   b) Zmocnění k jednotlivým případům supervize až do dvou současně probíhajících supervizí se může uskutečnit po uplynutí dvou let cvičných analýz, cvičným analýzám a supervizím by neměla být věnována více než polovina odborné práce psychoanalytika s klienty; zmocnění je vázáno na pokračující aktivní účast v teoretickém vzdělávání v supervizi.

   c) Všeobecné zmocnění a tím získání definitivního statutu tréninkového analytika je vázáno na úspěšné absolvování předchozích dvou fázích a to nejdříve po dvou letech kontrolované supervizní práce.

   (2) Zmocnění ve všech svých stupních se uskutečňuje tajným hlasováním tréninkového výboru – je potřebný souhlas nejméně 2/3 všech tréninkových analytiků.

   (3) Vzdělávání v  supervizi organizuje PI ČPS a uchazeč je financuje ze svých prostředků.

   (4) Zmocnění k funkci tréninkového analytika může být odňato, pokud přestanou platit předpoklady , které ke jmenování vedly a odnětí funkce se musí uskutečnit ve stejném grémiu (tréninkový výbor a valná hromada) stejným poměrem hlasů (2/3 hlasů), viz bod 3.4)

   ke stažení:
   ORG. ŘÁD PI ČPS


   adresa: Řehořova 10, Praha 3, 130 00
   e-mail: ČPS: CPS@psychoanalyza.cz
   Psychoanalytický institut:
   PICPS@psychoanalyza.cz