SCHÉMA VZDĚLÁVÁNÍ KANDIDÁTŮ
V současné době se používá toto schéma:

Část A.   Podmínky
Podmínkou pro žádost o vstup do České psychoanalytické společnosti je absolvování a řádné ukončení výchovy v psychoanalýze.
Do výchovy mohou být přijati psychologové a lékaři-psychiatři s nejméně roční klinickou praxí v oboru.
Výchovu a vzdělávání v psychoanalýze zajišťuje
Psychoanalytický institut (dále Institut), který je zařízením České psychoanalytické společnosti, člena I.P.A. Na práci Institutu se podílejí tréninkoví analytici (dále TA), viz aktuální seznam.
Tréninkoví analytici vytvářejí tréninkový výbor (dále TV). Tento výbor rozhoduje o všech otázkách týkajících se výchovy kandidátů za účasti nadpoloviční většiny svých členů nadpoloviční většinou hlasů.
V práci TV platí absolutně tzv. non-reporting systém. Tzn. že osobní analytik nereferuje o psychoanalýze toho kterého kandidáta, s výjimkou sdělení o začátku, trvání a ukončení osobní analýzy. Jednání o věcech týkajících se svého kandidáta se osobní analytik neúčastňuje.

Výchova v psychoanalýze se skládá z těchto částí:
  • Ukončená vlastní psychoanalýza v rozsahu nejméně 600 hodin ve frekvenci 4 x týdně, kterou provádí TA.
  • Absolvování Institutu a složení závěrečných písemných zkoušek.
  • Supervize nejméně dvou pacientů u dvou rozdílných TA. Každá u jiného, nikoli osobního TA. Požadavkem je, aby šlo o analýzu ve frekvenci 4 x týdně. Vyžaduje se 75 supervizí, jednou týdně, tzn. že případ musí trvat minimálně 300 hodin.
  • Předložení, přednesení a obhájení vlastního supervidovaného případu psychoanalýzy před plénem České psychoanalytické společnosti.
  • Schválení úplnosti a úspěšnosti vzdělání tréninkovým výborem, který žádost o vstup do společnosti doporučí.
Část B.   Posuzování zájemců a kandidátů
Jednotlivé etapy výchovy a výcviku (krom osobní psychoanalýzy) posuzuje TV za účasti nadpoloviční většiny svých členů nadpoloviční většinou hlasů. Čerpá přitom z informací, které má k dispozici a z referencí TA, kteří k té které otázce kandidáta posuzovali. Pokud nedojde k rozhodnutí, může nařídit třetí kontrolní interview. Výsledek jednání sdělí kandidátovi písemně se stručným zdůvodněním případného negativního rozhodnutí.

Rozhodovací etapy:
TA posuzuje kandidáta v těchto případech:
  • Zájemce o výchovu a výcvik v psychoanalýze žádá písemně TV o přijetí do výchovy a doloží své vzdělání. Absolvuje vstupní interview u dvou TA dle vlastního výběru.
  • Kandidát žádá písemně nejméně po roce osobní psychoanalýzy o povolení supervize. Absolvuje opět dvě nezávislá interview u dvou TA.
  • Kandidát žádá písemně o posouzení ukončení psychoanalytického vzdělání a připuštění ke kolokviu, tj. závěrečné obhajobě některého svého případu před plénem společnosti. TA výbor může doporučit dalši pokračování ve výchově, tj. další supervizi.
TV posuzuje úspěšnost obhajoby (již bez další žádosti) a v kladném případě doporučí společnosti kandidáta k přijetí. (O toto přijetí je nutno písemně požádat výbor Společnosti).adresa: Řehořova 10, Praha 3, 130 00
e-mail: ČPS: CPS@psychoanalyza.cz
Psychoanalytický institut:
PICPS@psychoanalyza.cz